Types of Shiatsu and Related Modalities

ASHIATSU

BAREFOOT SHIATSU

FIVE-ELEMENT SHIATSU

KOHO SHIATSU

MACROBIOTIC SHIATSU

MERIDIAN SHIATSU

OHASHIATSU

OSHIATSU

SEIFUKUJITSU

SEITAI METHOD

SEITAI SHIATSU

SOTAI [1][2], developed by Keizo Hashimoto

TAIKYO SHIATSU

TANTSU TANTRIC SHIATSU

TSUBO SHIATSU (founded by Kiyoshi Ikenaga)

WATSU (AQUATIC SHIATSU)

YUMEIHO

ZEN SHIATSU

Leave a Comment